Ban Tổ chức Nhân sự


09:02' AM-24, 24/01/2014

Chức năng:

Ban Tổ chức Nhân sự có chức năng tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty về các lĩnh vực tổ chức bộ máy; đổi mới sắp xếp doanh nghiệp; công tác nhân sự; quản lý Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty; công tác tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng; công tác quản lý lao động và tiền lương; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên của Tổng công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Về công tác tổ chức bộ máy, đổi mới sắp xếp doanh nghiệp

- Chủ trì, tham mưu công tác thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể bộ máy giúp việc Tổng công ty, đơn vị trực thuộc hoặc thành lập, tổ chức bộ máy, hệ thống mạng lưới của các đơn vị trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định hoặc trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định;

- Chủ trì, tham mưu xây dựng, thẩm định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty trình Tổng Giám đốc quyết định. Chủ trì soạn thảo mối quan hệ, lề lối làm việc của bộ máy giúp việc trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định;

- Chủ trì, tham mưu công tác xây dựng kế hoạch, đề án, phương án tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty trình Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị quyết định việc bổ sung, điều chỉnh lại ngành nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty theo quy định của pháp luật; xếp hạng doanh nghiệp;

- Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty và các văn bản quản trị nội bộ của Tổng công ty. Chủ trì việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản trị nội bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định hoặc báo cáo Hội đồng quản trị quyết định;

- Chủ trì, tham mưu việc soạn thảo quyết định thành lập các Hội đồng, Ban, Tiểu ban của Tổng công ty để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Quản lý hồ sơ pháp lý của Tổng công ty và các công ty, đơn vị thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Về công tác quản lý nhân sự và đào tạo, bồi dưỡng

- Chủ trì, tham mưu việc xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tổng công ty; tổ chức quản lý và tuyển dụng lao động;

- Chủ trì, tham mưu, đề xuất việc thực hiện thủ tục nhận xét, đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, luân chuyển; cử Người đại diện quản lý phần vốn; từ chức, miễn nhiệm; thôi làm đại diện; thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật; chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ;

- Chủ trì, tham mưu việc đánh giá, nhận xét Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết theo định kỳ và kết thúc nhiệm kỳ;

- Chủ trì, tham mưu xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong Tổng công ty; xếp lương và ngạch thi đối với cán bộ, nhân viên;

- Chủ trì, hướng dẫn việc kê khai, công khai tài sản và thu nhập hàng năm hoặc đột xuất đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan Tổng công ty và các đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, đề xuất kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Tổng công ty;

- Tham mưu, đề xuất việc cử hoặc cho phép cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty đi công tác, học tập, tham quan, khảo sát tại nước ngoài;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, nhân sự và Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty.

c) Về công tác lao động, tiền lương và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

- Chủ trì, tham mưu việc lập kế hoạch tổng hợp về sử dụng lao động hàng năm; thực hiện chế độ báo cáo, công tác thống kê, phân loại lao động của Tổng công ty;

- Thẩm định việc định biên lao động của các phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty và kế hoạch tuyển dụng lao động của đơn vị trực thuộc; thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng bổ sung (nếu có) theo đề xuất của các phòng, ban nghiệp vụ trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức xây dựng, giao kế hoạch và quyết toán thực hiện kế hoạch đơn giá tiền lương của cơ quan Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc trình Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị phê duyệt theo phân cấp;

- Tổ chức thẩm định, giao kế hoạch và quyết toán việc thực hiện kế hoạch đơn giá tiền lương; thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; mức lương Ban điều hành theo đề nghị của Người đại diện quản lý phần vốn trình Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt hoặc thông qua theo phân cấp;

- Chủ trì xây dựng hệ thống thang, bảng lương của Công ty mẹ và quy chế trả lương, thưởng, thu nhập đối với cán bộ, nhân viên cơ quan Tổng công ty;

- Chủ trì, thực hiện việc tổng hợp chấm công, tính lương và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, … hàng tháng đối với cán bộ, nhân viên cơ quan Tổng công ty;

- Tổ chức thực hiện tại cơ quan Tổng công ty về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, các chế độ khác đối với cán bộ, người lao động và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện;

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn chế độ nâng lương, nâng ngạch hàng năm đối với cán bộ, người lao động tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc theo quy định;

- Thực hiện việc phân phối thù lao đối với Người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty và thù lao của thành viên Ban kiểm soát do Tổng công ty cử kiêm nhiệm tại các công ty;

- Tham mưu, phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng, bổ sung, sửa đổi thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của Tổng công ty và giải quyết các tranh chấp lao động tập thể và cá nhân (nếu có);

d) Thường trực Hội đồng lương; Hội đồng thi nâng ngạch; Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng kỷ luật của Tổng công ty và tham gia các Ban, Hội đồng tư vấn theo quy định của Tổng công ty;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

Facebook
Tin mới cập nhật
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng ...
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc ...
Sản xuất thép và cứu người, thật không ai ngờ lại có thể có một dấu gạch nối duyên nợ ...
Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn ...
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo ...
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.024 3856 1767 Fax: 84.024 38561815
         Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
                            ĐT: 84.028 38291539 Fax: 84.028 38296301