Ban Kiểm tra Pháp chế


04:25' PM-24, 24/08/2020

Chức năng:

1. Tham mưu, giúp việc cho ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty trong công tác:

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy Tổng công ty.

2. Tham mưu, giúp việc Tổng Giảm đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty về các lĩnh vực:

Các vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Tổng công ty; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Tổng công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu, giúp việc ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty trong việc:

a) Tham mưu, đề xuất:

- Nghiên cứu, đề xuất, cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thành Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch... để thực hiện trong Đảng bộ; tham gia chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Đề xuất những vấn đề cần thiết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty.

b) Hướng dẫn, kiểm tra:

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, cấp ủy cấp dưới và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với các Ban tham mưu công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; tham gia thẩm định các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

- Hướng dẫn, phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

c) Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty giao:

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty trong việc tham gia, thẩm định nhân sự cán bộ đối với một số trường hợp khi cần; đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, kết nạp đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tuyên truyền, nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, quản lý hồ sơ, dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty giao.

d) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty được quy định trong Điều lệ Đảng.

2.2. Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty trong các lĩnh vực:

a) Về công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý, điều hành

- Chủ trì soạn thảo và phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty về xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty... ;

- Tham gia cùng các phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty xây dựng và hoàn thiện dự thảo các quy chế, quy định quản trị nội bộ Tổng công ty;

- Là đầu mối liên hệ mời (hoặc thuê) luật sư, luật gia tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng của Tổng công ty; có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo hợp đồng do các phòng, ban nghiệp vụ soạn thảo trước khi trình Tổng Giám đốc Tổng công ty; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng của Tổng công ty với đối tác khi có yêu cầu;

- Chủ trì, phối hợp thẩm định điều lệ các công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty theo đề nghị của Người đại diện quản lý phần vốn của Tồng công ty;

- Chủ trì tổng hợp ý kiến của các phòng, ban nghiệp vụ giúp Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty hoàn thiện tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản pháp quy do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến; tổng kết, đánh giá pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.

b) Về công tác phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chức năng của Công đoàn Tổng công ty triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Tổng công ty cho người lao động;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng kết đánh giá việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế... trong Tổng công ty;

- Là đầu mối phối hợp cùng các phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty có liên quan, phối hợp cùng đơn vị tư vấn, luật sư giúp Tổng Giám đốc Tổng công ty tham gia giải quyết tranh chấp, tham gia tố tụng (nếu có) để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và của người lao động.

c) Về công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ (hoặc đột xuất) trình Tổng Giám đốc Tổng công ty phê duyệt. Giám sát việc triển khai kiểm tra theo kế hoạch được duyệt;

- Là bộ phận thường trực tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh có liên quan đến các vụ việc, cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyểt của Tổng công ty. Chủ trì, phối hợp cùng các bộ phận chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định và tổng hợp kết luận báo cáo Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty; báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu hoặc trả lời người tố cáo, khiếu nại theo quy định của pháp luật.

d) Về công tác phòng, chống tham nhũng

- Là đầu mối tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì soạn thảo chương trình, kế hoạch và các biện pháp triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Tổng công ty;

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai minh bạch Bản kê khai tài sản và thu nhập đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Tổng công ty;

- Là bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Tổng công ty.

đ) Tham gia các Hội đồng, Ban tư vấn theo quy định của Tổng công ty;

g) Thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Giám đổc Tổng công ty phân công.

Facebook
Tin mới cập nhật
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng ...
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc ...
Sản xuất thép và cứu người, thật không ai ngờ lại có thể có một dấu gạch nối duyên nợ ...
Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn ...
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo ...
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.024 3856 1767 Fax: 84.024 38561815
         Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
                            ĐT: 84.028 38291539 Fax: 84.028 38296301