Quyết định của Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các đơn vị

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy09:45' PM-29, 29/04/2020

Ngày 09/4/2020 và ngày 13/4/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã ban hành các Quyết định phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các đơn vị.

- Quyết định số 47/QĐ-VNS ngày 09/4/2020 về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn củaTổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty TNHH Thép Tây Đô

- Quyết định số 48/QĐ-VNS ngày 09/4/2020 về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn củaTổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty TNHH Ống Thép Việt Nam

- Quyết định số 49/QĐ-VNS ngày 09/4/2020 về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty TNHH Ống thép hàn xoắn Nippon Steel Việt Nam

- Quyết định số 50/QĐ-VNS ngày 13/4/2020 về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công tyThép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái Nguyên.

- Quyết định số 51/QĐ-VNS ngày 13/4/2020 về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Trúc Thôn

- Quyết định số 52/QĐ-VNS ngày 13/4/2020 về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng.

- Quyết định số 53/QĐ-VNS ngày 13/4/2020 về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Miền Nam.

- Quyết định số 54/QĐ-VNS ngày 13/4/2020 về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Miền Nam; Công ty cổ phần Thép Tân Thuận; Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ.

- Quyết định số 55/QĐ-VNS ngày 13/4/2020 về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ.

Trân trọng cảm ơn.

VNSTEEL