Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng và Trưởng ban Tài chính kế toán

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy05:35' PM-13, 13/05/2020

Tổng công ty Thép Việt nam - CTCP xin gửi đến quý cổ đông bản công bố thông tin về việc miễn nhiễm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính kế toán.

- Thông báo số 455/TB-VNS ngày 15/05/2020 về việc thay đổi nhân sự. Chi tiết xem tại đây.

- Báo cáo số 456/BC-VNS ngày 15/5/2020 về danh sách người nội bộ và người phụ thuộc. Chi tiết xem tại đây.

- Quyết định số 71/QĐ-VNS ngày 13/05/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Chi tiết xem tại đây.

- Quyết định số 73/QĐ-VNS ngày 13/05/2020 điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

VNSTEEL