Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

10:31' AM-26, 26/01/2014

Địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: (84) 0280. 3832236

Fax: (84) 0280. 3832056

Email: info@tisco.com.vn

Website:www.tisco.com.vn