Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái Nguyên

11:24' AM-24, 24/01/2014

Địa chỉ:Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: (84) 0280. 3832407

Fax: (84) 0280. 3833463

Email: cdlk_tn@yahoo.com.vn

Website:www.cdlk.com.vn