Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Đoàn Phong - Thư ký TCTy04:19' PM-28, 28/04/2016

Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Thép viêt Nam - CTCP đã biểu quyết thông qua bản Điều lệ sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2014 (Số 68/2014/QH13)

VNSTEEL xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP" đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25 tháng 4 năm 2016.

Chi tiết Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, xem tại đây.

VNSTEEL