VNSTEEL tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2021


05:02' PM-29, 29/06/2021
VNSTEEL tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2021
Sáng 28/06/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo hình thức trực tuyến, nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 cũng như đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm nay của Tổng công ty được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch Covid 19, các chỉ thị của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng.

Đây không chỉ là một giải pháp tạm thời mà sẽ là một xu hướng mới trong thời đại công nghệ 4.0 khi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoàn toàn đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho cổ đông của Công ty. Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được phát trực tiếp thông qua giao diện EzGSM của các cổ đông. Cổ đông sẽ đăng nhập hệ thống EzGSM theo thông tin đăng nhập đã gửi để theo dõi tiến trình đại hội và tiến hành biểu quyết, bầu cử trực tuyến.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2021 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước SCIC, có ông Lê Song Lai - Phó tổng giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các Ban nghiệp vụ SCIC; Đại diện Công ty kiểm toán có ông Vũ Xuân Biển - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Về phía Ban lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, có ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; cùng sự tham gia của các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty; 20 cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp đại diện cho 638.008.234 cổ phần tương ứng với 94,1015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ năm 2021

Năm 2020, đại dịch Covid-19 gây ra sự đình trệ sản xuất, làm cho nhu cầu tiêu thụ thép giảm, VNSTEEL phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng tới hiệu quả vận hành sản xuất của các nhà máy thép nói riêng và hoạt động SXKD toàn hệ thống Tổng Công ty nói chung. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, đoàn kết cao của tập thể lãnh đạo, CBCNV VNSTEEL, cùng với sự nỗ lực, áp dụng hiệu quả các giải pháp trong điều hành, SXKD của toàn hệ thống Tổng công ty, các đơn vị thành viên, trong năm 2020, VNSTEEL đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, các nhà máy thép vận hành sản xuất an toàn, liên tục, ổn định, tham gia thị trường thép cạnh tranh hiệu quả. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu tài chính chủ yếu gồm: Tổng doanh thu hợp nhất: 31.977 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 672,97 tỷ đồng, đạt 641% kế hoạch năm; Tổng doanh thu công ty mẹ: 2.815 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 94,23 tỷ đồng, đạt 188% kế hoạch.

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị VNSTEEL tai ĐHĐCĐ năm 2021.

Thay mặt HĐQT VNSTEEL, ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL đánh giá giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 là một chặng đường đầy khó khăn và thách thức đối với Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhất là khi xuất hiện dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự cố gắng cùng tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty, kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2016 - 2020 đã có sự tăng trưởng so với kế hoạch:

- Doanh thu hợp nhất giai đoạn 2016 - 2020 đạt 142.288 tỷ đồng, vượt 14% so kế hoạch.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3.697 tỷ đồng, vượt 68% kế hoạch.

- Nộp Ngân sách nhà nước khối Mẹ - Con giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6.043 tỷ đồng, vượt 121% so kế hoạch; nộp Ngân sách nhà nước toàn hệ thống giai đoạn 2016 - 2020 đạt 15.214 tỷ đồng.

Ông Lê Song Lai cũng đưa ra những mục tiêu kế hoạch của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, kế hoạch sản lượng sẽ là:

- Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.910.000 tấn;

- Tổng doanh thu hợp nhất: 30.500 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.431 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 100 tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 3.500 tỷ đồng.

Không chỉ đạt những kết quả tích cực trong các hoạt động SXKD, VNSTEEL cũng nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, toàn hệ thống Tổng công ty không để xảy ra trường hợp mắc dịch bệnh, công tác vận hành sản xuất thép liên tục, không bị ảnh hưởng đình trệ.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng giám đốc VNSTEEL báo cáo về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021 - 2026 của Tổng công ty Thép. Theo đó, kế hoạch SXKD năm 2021 bao gồm: Kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.910.000 tấn; Kế hoạch tài chính tổng doanh thu hợp nhất: 30.500 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.431 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 100 tỷ đồng; Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 3.500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNSTEEL báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2021.

Định hướng giai đoạn 2021 - 2026:

- Kế hoạch sản lượng: Sản lượng thép thành phẩm: 27.450.000 tấn.

- Kế hoạch tài chính: Tổng doanh thu hợp nhất: 209.000 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 15.684 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 2.400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 750 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Phúc đã trình bày tờ trình về việc tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đồng thời thông qua dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc VNSTEEL giai đoạn 2015 - 2016 và 2016 - 2020 cũng như báo cáo của HĐQT về việc định hướng công tác tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2026.

Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 theo hình thức trực tuyến đã tham gia đặt câu hỏi tới Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Đại diện HĐQT VNSTEEL đã trả lời các câu hỏi thảo luận của các cổ đông trong đó tập trung làm rõ, giải trình một số vấn đề trong các báo cáo được trình bày tại Đại hội, tiến độ triển khai các dự án đầu tư của Tổng công ty cũng như chia sẻ về một số thông tin hoạt động của VNSTEEL.

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi cổ đông gửi đến công ty thông qua giao diện hệ thống EzGSM tại Đại hội.

Thay mặt cổ đông lớn, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước SCIC đã biểu dương, đánh giá cao những quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, người lao động VNSTEEL cùng với sự đồng hành, sẻ chia của các cổ đông. VNSTEEL đã vượt qua khó khăn, thách thức của năm 2020, từng bước khẳng định vị thế một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thép, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, đóng góp vào thành tích chung của SCIC. Với vai trò là cổ đông lớn của VNSTEEL, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để VNSTEEL thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn tập thể VNSTEEL tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, kế thừa truyền thống để tiếp tục gặt hái những thành công mới, hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021.

Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 có Ông Đinh Văn Tâm - thành viên HĐQT thôi không tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt các cổ đông và tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tổng công ty, ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn những đóng góp của Ông Đinh Văn Tâm cho sự phát triển của Tổng công ty trong thời gian qua.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Công Thảo - Phó tổng giá đốc Tổng công ty. Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Đức làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua toàn bộ nội dung chương trình với tỉ lệ thống nhất cao.

Các ông, bà trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNSTEEL

Ông Trần Hữu Hưng - Thành viên HĐQT VNSTEEL thông qua chương trình, quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội.

Ban thư ký Đại hội

Ông Phạm Khiếu Thành - Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng ban kiểm soát VNSTEEL trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Ông Lê Xuân Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Bà Cù Thị Thùy Linh - ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của VNSTEEL.

Ông Nguyễn Minh Giáp - ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của VNSTEEL.

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố về việc thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

VNSTEEL

Facebook
Tin mới cập nhật
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng ...
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc ...
Sản xuất thép và cứu người, thật không ai ngờ lại có thể có một dấu gạch nối duyên nợ ...
Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn ...
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo ...
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.024 3856 1767 Fax: 84.024 38561815
         Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
                            ĐT: 84.028 38291539 Fax: 84.028 38296301