Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đoàn Phong
Thư ký TCTy

03:24' PM-28, 28/03/2016

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2016

- Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 7h30 đến 8h00

- Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 04/3/2016.

- Nội dung tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện công tác năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015; Kế hoạch công tác năm 2016;

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2015; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;

3. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu, thoái vốn năm 2015 và kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp năm 2016.

4. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016.

5. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

- Báo cáo kết quả Quỹ tiền lương, thù lao năm 2015 và Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP năm 2016;

- Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2020;

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Số 68/2014/QH13);

- Tờ trình về việc thông qua định hướng điều chỉnh “Chiến lược phát triển Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đến 2020 và tầm nhìn đến 2025”

6. Tờ trình về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020.

7. Tờ trình về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020.

8. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020.

9. Một số nội dung khác.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 15/4/2016. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

- Tài liệu Đại hội được công bố trên website: http:// www.vnsteel.vn từ ngày 31/3/2016.

- Mọi vướng mắc, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ông Đoàn Phong - Thư ký Tổng công ty

Điện thoại: 0913 583 101

Fax: 04. 3856 1815

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

Các tài liệu liên quan.

1. Thông báo số 398/TB-VNS ngày 25/03/2016 Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, xem chi tiết tại đây.

2. Giấy mời số 399/GM-VNS ngày 25/03/2016 Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, xem chi tiết tại đây.

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, xem chi tiết tại đây.

VNSTEEL
Facebook
Tin mới cập nhật
Tại buổi tập huấn “Đề cương kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa ...
Mặc dù đã dự báo trước, nhưng ngành tôn, thép trong nước vẫn không thể lường hết được sức ép ...
Phía nguyên đơn khuyến nghị biện pháp khắc phục thiệt hại bằng cách áp dụng biện pháp tự vệ, mới ...
Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính ...
Bộ Công Thương vừa công bố bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu vụ ...
Thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động Văn hoá văn nghệ - Thể dục thể thao năm 2019 của ...
Chậm nhất 9 tháng trước ngày quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301